portada.jpg

(re) PENSEM EL PATI DE l'ESCOLA GERMANS CORBELLA (Curs 2021)

El pati de l'escola Germans Corbella és un món immens i ple de raconets i possibilitats!

L'entrada en joc de l'Equip d'Estol en el procés de repensar el pati és produeix després d'uns mesos de treball autònom des de l'escola que construïen una base molt sòlida sobre la qual començar.

 

Durant les assamblees d'aula que tenen lloc de forma periòdica a l'escola, l'alumnat va decidir que el pati era un dels punts al voltant del qual volien centrar les seves reflexions i debats. Ven elaborar, entre altres, un acurat anàlisi de totes les zones del pati i dels jocs i activitats que duien a terme a cada espai que va permetre veure quines zones estaven més equilibrades i/o oferien més possibilitats d'inici.

Al partir d'aquest treball inicial, i amb la voluntat de fer accessible i adaptar el procés als recursos de l'escola, es proposa un procés acotat en tallers i en el temps però sense restar pes a la participació de la canalla ni les ganes de construïr comunitat mitjançant dinàmiques col·lectives i inclusives. Com sempre, i buscant la màxima transparència i riquesa del procés, es plantegen sessions d'intercanvi amb professorat, famílies i PAS.

ANÀLISI

La fase d'anàlisi, en aquest cas, consisteix en dues dinàmiques que aporten una informació extra respecte aquelles ja realitzades per l'escola en les assamblees d'aula, tot buscant una mirada més àmplia i obrint la porta ja a idees i propostes.

 

La primera es tracta d’una dinàmica de caràcter analític que pren forma de mapeig i es centra en identificar el caràcter dels diferents espais, veure quins espais potencials poden acollir les activitats que tradicionalment es queden al marge i obrir la porta a futures activitats de caire més propositiu.

 

Els resultats són d'allò més engrescadors i preparen el terreny per a la següent activitat: dibuixar les nostres idees! A diferència de la primera sessió, en aquest cas es busca que l’alumnat comenci a sentir-se part activa de tots els canvis que hi hauran en el pati i deixi volar les ales tot pensant en el pati que li agradaria tenir. No hi ha límits, totes les idees són bones i mereixen ser escoltades!

En les dues activitats proposades, es treballa en petits grups per a generar petits debats entorn el pati i els ideals de cadascun dins d'espais reduïts i segurs. Així, el resultat de l’activitat no respon a voluntats individuals sinó que es comencen a treballar acords i necessitats compartides.

En la següents imatges es recullen totes les intervencions que proposades pels diferents cursos. Se’n deriven observacions interessants en relació a:


- Concentració d’intervencions en espais concrets.
Tal i com s’exposava amb el dibuix anterior, el marge de la pista i el jardí concentren bona part de les propostes de gran format mentre que l’espai central del pati es caracteritza per intervencions més acotades.


- Tipologia d’intervencions.
La concentració de traços en algunes propostes ens permet veure quines són més transversals entre tots els cursos. Tot i així, es important no centrar-nos únicament en aquestes ja que els desitjos exposats per l’alumnat de cursos d’edat més avançada difereixen dels més petits i cal donar espai a totes aquestes diferents necessitats.
Prenen força idees com: taules i bancs, casetes (ja siguin als arbres o a terra), tipis, tobogans i gronxadors, tirolines, casetes d’ocells, flors i arbres.

DIAGNOSI

Treball col·lectiu en propostes reals i materials que puguin donar solució les mancances analitzades prèviament. Aquesta fase finalitza quan s'ha acordat quines intervencions són viables econòmica, ecològica, pedagògica i temporalment parlant.

2 activitats autònomes per a cada curs. El funcionament d’aquestes serà similar a la de les dues activitats ja realitzades en la fase anterior. En les següents pàgines us compartim la planificació i desenvolupament de les sessions en qüestió. L’ideal seria que aquestes activitats es poguessin dur a terme durant el mes d’abril i inicis de maig.
- 3 tallers presencials. L’equip d’Arquitectura de Contacte vindrem a realitzar 3 tallers presencials (1 per cada cicle) durant la primera quinzena de maig. Us deixarem el material utilitzat i les guies perquè aquests tallers puguin ser replicats en la resta d’aules per part de docència.
A partir d’aquestes activitats i les ja realitzades, es durà a terme un pla general d’intervencions que contempli tot allò que s’ha anat posant sobre la taula i que ens permeti pensar ja en materialitzacions més concretes, terminis i pressuposts.

ACTIVITAT 1. Quan parlem del nou pati, no sols estem parlant de quin tipus de paviment hi pot haver o on seria més adequat col·locar un aixopluc sinó és també el moment de posar sobre la taula quin tipus de relacions i actituds volem que siguin les protagonistes en el nou espai. també a la sèrie de dinàmiques i valors que volem que habitin el nou pati i enfortir aquesta base per a que, sigui el que sigui que passi en un futur a l’espai, contribueixi a crear el pati que volem.

ACTIVITAT 2. Ni que l’espai com a tal permeti que s’hi duguin a terme infinites activitats costa que les idees surtin a la superfície i acabem jugant i fent el mateix cada dia. necessitat de nous jocs i materials per tal d’ampliar el ventall d'activitats que es poden fer al pati. El material necessari, els espais que s'hi adeqüen més, la infraestructura necessària... Posar èmfasi al què es voldria fer al pati enlloc del com ens permet tenir una lectura més abstracta dels espais i les possibles intervencions a fer en ells!

MATERIALITZACIÓ i PLA D'ACCIÓ

Els tallers realitzats en aquesta fase treballen el tipus de materials, vegetació, infraestructura i la seva implementació en l'espai. Els tallers continguts en aquesta fase deixen petjades significatives al pati per a poder acabar el curs amb resultats físics que motivin a seguir amb la dinàmica participativa.
proposar, de manera col·lectiva, opcions reals i materials que puguin donar solució les mancances analitzades prèviament.
Aquesta fase finalitza amb l’elaboració d’aquest informe i una proposta general de materialització a partir de la qual acordar quines intervencions són viables econòmica, ecològica, pedagògica i temporalment parlant.