top of page
8.jpg

(re) PENSEM EL PATI DE L'IES Maremar (Curs 2020-2021)

L’IES Maremar consta d’un pati molt gran. Més de 4500m2 que es reparteixen al llarg d’una vessant davant del centre en bancals connectats per rampes i desnivells. D’aquesta forma, el pati s’estructura en diferents nivells, amb rampes, escales i terraplens que salven la pendent entre els nivells i estructuren el pati i les seves circulacions i configuració.

ANÀLISI

Un dels principals objectius d'aquesta fase és recollir la major quantitat d'informació possible entorn les necessitats de l'alumnat, i fer una valoració arquitectònica i pedagògica de l'estat del pati i el seu potencial. 

La fase d’anàlisi va consistir en el següent:

 • 1er contacte entre l’alumnat i el pati a partir d’un exercici de mapeig i enquesta telemàtica. En aquest moment inicial el focus de les preguntes era ampli ja que es buscava obrir al màxim del ventall d’aspectes en els quals centrar l’interès més endavant.

 • Activitats autònomes i voluntàries relacionats amb diferents camps d’interès ja detectats en les primeres dinàmiques.

 • Mapeig i enquesta encarada al professorat i PAS.

 • Enquesta dinàmica per a tot el gruix d’alumnat amb preguntes i propostes derivades del buidatge de les activitats realitzades anteriorment.

Fer canvis en el disseny de l’espai físic que ens envolta és una part important ja que trenca amb jerarquies i comportaments ja apresos que aquest implica. Tot i així, cal treballar per a donar forma no sols a l’espai sinó també a la sèrie de dinàmiques i valors que el conformen per a assolir dinàmiques més variades i on tots els perfils de persona es sentin representats i a gust. En aquest sentit, les enquestes revelen una necessitat urgent de treballar amb propostes i mecanismes re al recull i implementació de noves activitats i usos, i infraestructura que les sostingui durant les següents.

DIAGNOSI

La fase de diagnosi s’encavalca amb la d’anàlisi en l’activitat d’enquesta dinàmica ja que és el moment en el qual es comença a fer traspàs de tot allò observat per a extreure’n possibles respostes i solucions.

 

Les respostes obtingudes en les preguntes “Què voldries fer al pati i no pots?” i “Què t’impedeix fer les activitats que vols?” realitzades durant la primera enquesta (en podeu veure els resultats a les imatges inferiors) es van acotant al llarg del procés i amb la suma dels diferents agents es van dibuixant línies més clares i compartides d’interès.


Concretament, els camps que prenen força són:

 • Ampliar la oferta de jocs i activitats

 • Mobiliari social i dinàmic

 • Estratègies per fer front a les inclemències del clima

 • Repensar el rol de la vegetació

 • Absorció de conflictes

 

El principal repte és, en aquest moment, investigar com les diferents propostes que s’han anat llançant a l’aire
interactuen entre elles, quines en són les seves característiques més concretes, quin espai ocupen dins el pati,
quines opcions d’activitat ofereixen, etc. Cada camp d’interès es converteix en una taula de treball on els estudiants en petit grup, i a partir d’una guia amb preguntes i exemples, desenvolupen debats que es tradueixen en propostes i observacions llançades a l’aire.


Per tal de fer accessible la informació que s'ha anat generant i calibrar les possibles intervencions amb tot el gruix de l'alumnat, la fase conclou amb un taller que ocupa l'espai i franja horària de pati a partir d'un gran dibuix imprès del pati amb les diferents intervencions dibuixades. L’espai de pati es converteix en un moment de debat sobre tot allò que pot esdevenir i a partir de post-its, llapis de colors...

MATERIALITZACIÓ

I… com va aterrar tot aquest treball realitat durant el curs? Els agents que van format part del procés es van acotar per a fer de l’alumnat del curs de 2n d’ESO els protagonistes d’una setmana de treball intens i presencial que va emplenar el pati d’idees, moviment i canvis.

Sota el nom de “La sostenibilitat al pati, i entenent el concepte sostenibilitat des de la mirada transversal i integrativa anomenada ECOSOFIA, l’objectiu de la setmana fou desenvolupar varies de les línies que van prendre força al llarg del projecte, dotar-les de forma i contingut per a plantar les “llavors” d’intervencions que poden seguir prenent forma i desenvolupant-se durant el curs vinent.

A partir dels tres diferents camps que configuren l’ecosofia (mental, social i ambiental) es van definir 3 grups de treball (SOSTENIBILITAT MENTAL, SOSTENIBILITAT RELACIONAL, SOSTENIBILITAT AMBIENTAL) amb objectius i tasques concretes derivades del procés i de les reflexions de cada grup. Voleu saber algunes de les intervencions que es van tirar endavant?

Algunes van tenir uns resultats immediats en l’espai com el cas de:

 • Activació de la pista inferior a partir d’un element de contenció del terreny que actua, alhora, com a element de mobiliari i pintures de jocs al terra.

 • Obertura de la connexió i pas entre la pista actual i la pista inferior tot desbrossant l’actual zona de canyes, netejant el pol·len existent i adequant la topografia amb elements de contenció/graons.

 • Creació d’un alberg d’insectes per a potenciar la biodiversitat en el pati.


Tot i així, també es va treballar també amb aspectes més teòrics però no per això més importants com ara:

 • Dinamització de les activitats i jocs del pati.

 • Definició dels objectius i bases del possible futur nou grup de mediació del pati.

 • Estudi a fons de la vegetació existent al pati i de la incidència solar.

 • Estudi de l’estat del reciclatge al pati.

bottom of page