top of page

Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) 

 

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici amb l’objectiu de determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. 

 

L'obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a la inspecció tècnica correspon a la propietat. En el cas d'edificis en règim de propietat horitzontal, aquesta obligació correspon a la comunitat de propietaris.

 

Quan s’ha de passar la ITE?

La ITE és obligatòria en els següents casos:

  • Si ho determina el programa d'inspeccions tècniques obligatòries.

  • Si ho determinen els programes o les ordenances locals

  • Si l'edifici o habitatges de l'edifici s'han d'acollir a ajuts públics per al foment de la rehabilitació (queden exclosos els edificis sobre els quals s'hagi iniciat l'expedient de declaració de ruïna)

 

Per regla general, tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat. A partir d'aleshores, i en cas de tenir un resultat d'informe apte sense deficiències o deficiències lleus, la vigència del certificat és de 10 anys. Tot i així, hi ha alguns casos que es com per exemple en els casos d'edificis d'habitatges on s’hi hagi dut a terme una rehabilitació integrals i hagin obtingut la llicència municipal de primera ocupació. Aleshores el termini d'antiguitat de 45 anys s'inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat de final d'obres.

Què passa si no tinc la ITE vigent?

El fet de no disposar de la ITE en els supòsits en què sigui exigible pot comportar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.

A la pàgina de la Generalitat trobareu informació més detallada.

 

Per a més informació (preus, casos particulars, terminis...) no dubteu en contactar-nos! 

Missatge enviat correctament, gràcies

bottom of page