top of page

Botiga per "Top Manta"

Projecte no construït

Barcelona, 2022

“...en cada pueblo [Senegal] hay un baobab sagrado, un árbol ligado completamente a la vida de la gente de ese pueblo al que conoce y protege.

Ken Bugul

 

Top Manta no és només una marca de roba. És un projecte creat per a millorar les condicions de vida del col·lectiu manter, un projecte concebut amb criteris ètics i sostenibles que garanteix el futur de les comunitats locals enlloc d’obligar-les a migrar.

És un projecte de lluita i resistència, d’oportunitat i dignitat. Aconseguir que l’espai on exposen els seus productes transmeti la força de tot aquest recorregut és el repte. I, sense totes elles formant part de forma activa del procés de disseny, no seria possible plasmar la seva història en unes noves parets.

TM_Axonometries-A3-01.jpg

Procés

...

Com dèiem, per aconseguir que un espai transmeti els valors d’un col·lectiu només hi ha una opció vàlida i representativa: la incorporació de les veus d’aquest col·lectiu en totes les fases del procés. Conèixer la seva identitat, la història, les inquietuds, les perspectives de futur... i traslladar-ho al marc espacial.

En la sessió d’imaginaris i atmosferes, que fou un primer contacte entre els diferents agents que formaven part del projecte, es va posar especial cura en la part més intangible dels espais que habitem i ens representen.

 

De la primera sessió va néixer un núvol de paraules, idees, sentiments, colors... que donen forma a l’imaginari del projecte Top Manta i 4 grans blocs d’interès en els quals centrar el projecte: HISTÒRIA, PROCÉS DE PRODUCCIÓ, PRODUCTE i COMUNITAT.

La segona sessió va consistir en treballar aquests temes de forma col·lectiva a partir de grups de treball. Preguntes com ara “Com es pot explicar aquesta historia?”, “Què enteneu per comunitat i com es pot transmetre en la botiga?”, “Què és especial del vostre procés de producció?”, “Com donar protagonisme al missatge del vostre producte?”… Totes aquestes preguntes es poden representar en el disseny de moltes formes i és a partir del debat i de la co-creació que es va definir estratègies que identifiquessin a tot el col·lectiu.

Projecte

I dels valors que es tradueixen en estratègies... a propostes acotades en l’espai!

La distribució de l’espai es basa en el recorregut que ens condueix des de la història de la marca fins al producte, que fa visible el camí que ha conduit fins al punt actual. És a partir d’aquí que els diferents elements que configuren l’espai (parets, mobiliari, il·luminació...) s’articulen a partir d’un element circular central que emula a la centralitat del baobab en la comunitat.

La voluntat de fer de la botiga un lloc de reunió, de trobada on tothom es senti benvingut, es veu en l’obertura de l’interior cap al carrer desdibuixant els límits entre el dins i el fora. Generant diferents tipus d’espais de relació i fent així que l’espai públic també sigui partícip de la vida de la botiga i viceversa.

Pel què fa als materials, aquests són protagonistes per a aportar domesticitat, caliu i caràcter a l’espai. S’utilitzen materials reciclats del procés productiu de les peces de roba (rotlles de cartró per al mostrador, retalls de tela per a les cortines...). Així es porta també l’aire del taller a la botiga. Aquesta no seria possible sense treballar la domesticitat.

Finalment, pel què fa al mobiliari, es proposa un disseny de petites peces de banc que permeti una versatilitat total de l’espai a partir de diferents tipus d’agregació d’aquestes. D’aquesta manera, l’espai de la botiga pot convertir-se també en un espai de reunió, projecció, presentació de noves peces, etc.

Una botiga que t’acull i t’explica, que posa en valor tot el procés que ha fet de Top Manta el moviment de referència que són avui en dia.

bottom of page